Kuwait: Um deserto em chamas

Sebastião Salgado
Editora Taschen